• Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego VitaminaC.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem vitaminac.pl.

§ 1. Definicje

1. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Kupujący (Klient) - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujący u Sprzedawcy zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Sprzedawca: 

Esfarm Ewa Kapała

ul. Wały Dwernickiego 43/45

42-202 Częstochowa

Telefon: (+48) 733 007 733 (standardowe koszty połączenia)

Adres email: kontakt@vitaminac.pl

NIP: 6971889746

REGON: 411492031

5. Przedmiot sprzedaży - produkty wymienione i opisane na stronie internetowej.

6. Produkt - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie działającym pod adresem vitaminac.pl i której dotyczy umowa sprzedaży.

7. Karta produktu - pojedyncza podstrona vitaminac.pl zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

8. Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

9. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży produktów w rozumieniu art. 535 ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.vitaminac.pl.

10. Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem https://vitaminac.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

11. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego określające w szczególności jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

12. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2. Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://vitaminac.pl

2.Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

3.Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Prezentowane na stronie internetowej Sklepu opakowania mają wyłącznie charakter informacyjny. W zależności od aktualnie oferowanych przez producenta opakowań, mogą się one różnić od umieszczonych na stronie internetowej Sklepu.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji zakupów, Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

a) przeglądarka internetowa Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera w najnowszej wersji,

b) w przeglądarce internetowej jest włączona obsługa języka Javascript,

c) w przeglądarce internetowej włączona jest obsługa ciasteczek i danych stron.

6. Klient zobowiązany jest do:

a) niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedawcy,

d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

e)  korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

7. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 

8. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

§ 3. Składanie zamówień i zawarcie umowy

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową vitaminac.pl lub telefonicznie.

2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3. Zamówienia składane telefonicznie można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, z wyjątkiem dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie o dniach wolnych od pracy. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili prawo i możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych.

4. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie:

a) dodanie produktu do koszyka,

b) wybór rodzaju dostawy,

c) wybór rodzaju płatności,

d) wybór miejsca wydania rzeczy,

e) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku "Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

5. Do wysłania zamówienia konieczne jest także podanie przez Klienta danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz dokonanie akceptacji Regulaminu.

6. W trakcie składania zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku "Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty" Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru produktu.

7. Po podaniu przez Kupującego niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia zawierające informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) cen jednostkowych oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy,

c) wybranego sposobu i miejsca dostawy.

8. Wysłanie zamówienia przez Kupującego stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.

9. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia. Wiadomość ta jest wyłącznie potwierdzeniem otrzymania zamówienia. Kupujący może zostać także poproszony o potwierdzenie zamówienia przez kliknięcie w link znajdujący się w wiadomości e-mail wysłanej przez Sprzedawcę.

10. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

11. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.

12. Kupujący mogą uzyskać dostęp do Regulaminu jako integralnej części umowy, w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej vitaminac.pl, pobrać go i sporządzić jego wydruk.

§ 4. Cena i metody płatności

1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w zakładce Koszty i sposoby zapłaty. Cena ma charakter wiążący w momencie składania zamówienia.

2. Kupujący ma możliwość uiszczenia opłaty wyłącznie w złotych polskich:

a) za pobraniem - zapłata gotówką pracownikowi firmy kurierskiej dostarczającemu przesyłkę,

b) przelewem – w formie przedpłaty na konto:

Esfarm Ewa Kapała

Wały Dwernickiego 43/45

42-202 Częstochowa

Santander Bank Polska S.A.

Nr konta: 16 1910 1048 2511 9739 0836 0003

W tytule zapłaty prosimy podać numer zamówienia podany w wysłanej Państwu wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

c) za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24.pl. Serwis  umożliwia realizację płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu internetowego. Decydując się na tę opcję płatności, automatycznie zostaniesz przekierowany do systemu Przelewy24.pl. Realizując płatność za pomocą przelewu internetowego, po wybraniu swojego banku, należy zalogować się za pomocą danych dostępowych do bankowości internetowej oraz potwierdzić płatność. Lista banków obsługiwanych przez serwis Przelewy24.pl Możesz zrealizować płatność przy użyciu karty kredytowej w systemie VISA jak i MASTER CARD. W celu dokonania płatności przy użyciu karty kredytowej należy podać wymagane informacje o karcie oraz posiadaczu karty oraz autoryzować transakcję kodem CVV lub CVC. Serwis Przelewy24.pl posiada Certyfikat Wiarygodności Biznesowej oraz opiera się na szyfrowaniu SSL, gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa zawieranych transakcji. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

3. Dla danej transakcji sprzedaży Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia podanych w ust. 2 form płatności.

4. Realizacja zamówienia, jeżeli została wybrana forma uiszczenia opłaty za pobraniem, następuje po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę. Jeżeli została wybrana forma uiszczenia opłaty przelewem lub gotówką, realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedawcy lub dokonania wpłaty gotówkowej w siedzibie Sprzedawcy.

5. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone w ciągu 14 dni od chwili złożenia będą automatycznie anulowane.

§ 5. Dostawa

 1. Dostawa produktów jest ograniczona do terenu Polski. Dopuszcza się wysyłkę towarów poza teren Polski po uprzednim indywidualnym uzgodnieniu z Klientem warunków dostawy i formy płatności. 
 2. Dostawa produktów odbywa się przesyłką kurierską poprzez firmę kurierską DHL. Dopuszcza się zlecenie przesyłki innej firmie kurierskiej.
 3. Termin dostarczenia zamówionych produktów, jeżeli Sprzedawca posiada je na stanie magazynowym, obejmuje czas realizacji zamówienia i czas dostarczenia zamówionych produktów przez kuriera, i wynosi na terenie Polski od 2 do 7 dni roboczych. Czas ten liczony jest od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Czas realizacji zamówienia.

§ 6. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w § 6 ust. 8 i ust. 10 Regulaminu.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi czternaście dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy jest zalecane, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład oświadczenia w formie pisemnej wysłanego pocztą na adres podany w § 1 ust. 4 Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@vitaminac.pl.
 5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko na adres wskazany w § 1 ust. 4 Regulaminu.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów (art. 33 ustawy o prawach konsumentów).
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsumentowi zgodnie z art 38 ustawy o prawach konsumentów nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy między innymi w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 7. Reklamacje towarów

 1. Zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej w chwili jej dostarczenia. Sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej jest bezpłatne. Pracownik firmy kurierskiej nie może Państwu odmówić dokonania takiego sprawdzenia.
 2. Jeżeli doręczana przesyłka jest uszkodzona (widać ślady zalania, znacznego wgniecenia, naddarcia opakowania itp.) zaleca się odmowę jej przyjęcia. W takim przypadku przesyłka zostanie natychmiast zwrócona Sprzedawcy w celu wyjaśnienia sprawy oraz ponownego dostarczenia zamówionych produktów.
 3. Sprzedawca odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym.
 4. W przypadku stwierdzenia wad zakupionych towarów Klient odsyła towar Sprzedawcy wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym. Przy sporządzaniu zgłoszenia reklamacyjnego zaleca się korzystanie z formularza dostępnego na stronie internetowej www.vitaminac.pl. Reklamowany towar należy odesłać na adres Sprzedawcy podany w § 1 ust. 4 Regulaminu. Przed odesłaniem reklamowanego towaru prosimy (choć nie jest to konieczne) o kontakt z naszym konsultantem pod numer telefonu podany w § 1 ust. 4 Regulaminu. Nasz konsultant pomoże Państwu zorganizować przesyłkę na nasz koszt.
 5. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
 6. Sprzedawca rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

§ 8. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu.
 2. Sprzedawca podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania zagrożeń typu spam, wirusy, ataki hakerskie, w szczególności poprzez kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich i przeciwdziałanie rozpowszechniania spamu.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres do kontaktów wskazany w § 1 ust. 4 Regulaminu lub mailowo na adres kontakt@vitaminac.pl.

§ 9. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych 

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów podawane podczas zamówienia są przetwarzane przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem ust. 4, wyłącznie w celach kontaktu, realizacji zamówienia, wystawienia faktur, udzielania dodatkowych informacji o oferowanych produktach i marketingu produktów własnych. W każdym przypadku podanie danych osobowych w kwestionariuszach kontaktowych na stronach WitaminaC.pl jest dobrowolne, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. Podanie nieprawdziwych danych osobowych podczas składania Zamówienia może skutkować wstrzymaniem realizacji Zamówienia. Nie podanie danych wymaganych do przeprowadzenia pewnych czynności może skutkować wstrzymaniem czynności, której one dotyczyły.
 4. Klient może dodatkowo wyrazić Sprzedawcy zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, w zakresie obejmującym imię, nazwisko oraz adres e-mail. Dane te będą wykorzystywane do przesyłania Klientowi ofert marketingowych, w tym informacji handlowych, dotyczących produktów i usług własnych Sprzedawcy, w formie newslettera. Zastrzegamy sobie wysyłanie niezapowiedzianych wiadomości do osób, które wyraziły zgodę, o której mowa w zdaniu pierwszym.
 5. W serwisie VitaminaC.pl stosowane są pliki „cookies”. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do Twoich danych zmieniając ustawienia „cookies” w swojej przeglądarce. Więcej informacji na podstronie „Polityka prywatności”.
 6. W ramach realizacji zamówienia Klient upoważniony jest do wyrażenia własnej opinii na temat Sklepu na portalu www.opineo.pl.
 7. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz plików "cookies" zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Zastrzega się prawo zmiany Regulaminu z tym zastrzeżeniem, że do sprzedaży stosować się będzie każdorazowo Regulamin aktualny na dzień złożenia zamówienia.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów – w przypadku, gdy Klient jest konsumentem, lub przepisy innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego w Polsce.
 3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl,
 • Klient może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Załącznik do Regulaminu (wzór Formularza wg wzoru określonego w Załączniku Nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: ESFARM Ewa Kapała, ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa, e‑mail: kontakt@vitaminac.pl,

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło podlegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.